Hạn mức giao dịch Hệ sinh thái MobiFone Money

Hạn mức giao dịch Hệ sinh thái MobiFone Money

12/04/2022

comment 17 vote 17

(Áp dụng từ ngày 02/06/2023)

 

  1. Hạn mức giao dịch dịch vụ Ví điện tử cá nhân

STT

Giao dịch

Nội dung

Giá trị tối thiểu/GD

(VNĐ)

Giá trị tối đa/GD

(VNĐ)

Số lần GD tối đa/ngày

(Lần)

Hạn mức GD/ngày

(VNĐ)

Hạn mức GD/tháng

(VNĐ)

Biểu phí

(VNĐ)

1

Nạp tiền

Nạp từ thẻ ATM nội địa/tài khoản thanh toán Ngân hàng
(Đã liên kết hoặc chưa liên kết)

10.000

10 triệu

100

100 triệu

200 triệu

Miễn phí

Nạp từ Tiền di động

1.000

5 triệu

100

10 triệu

10 triệu

Miễn phí

2

Rút tiền

Rút về thẻ ATM nội địa/tài khoản thanh toán Ngân hàng

50.000

5 triệu

10

50 triệu

100 triệu

- Rút về NH liên kết trực tiếp: miễn phí
- Rút về NH không liên kết trực tiếp: 2.200đ/GD

Rút về Tiền di động

1.000

5 triệu

500

50 triệu

100 triệu

Miễn phí

3

Chuyển tiền

Chuyển Ví - Ví

1.000

5 triệu

500

50 triệu

100 triệu

Miễn phí

Chuyển Ví - Tiền di động

1.000

5 triệu

500

50 triệu

100 triệu

Miễn phí

4

Thanh toán

Thanh toán qua TK Ví điện tử, Thẻ/tài khoản Ngân hàng liên kết, ATM nội địa

1.000

50 triệu

100

100 triệu

100 triệu

- Thanh toán qua thẻ/tài khoản Ngân hàng đã liên kết trực tiếp: miễn phí
- Thanh toán qua thẻ ATM nội địa (Cổng thanh toán): 1.100đ/GD

5

Tổng hạn mức chuyển tiền và thanh toán : 100tr/tháng

 

 

   2. Tài khoản thay đổi thiết bị trong vòng 24h

STT

Giao dịch

Nội dung

Giá trị tối thiểu/GD

(VNĐ)

Giá trị tối đa/GD

(VNĐ)

Số lần GD tối đa/ngày

(Lần)

Hạn mức GD/ngày

(VNĐ)

Hạn mức GD/tháng

(VNĐ)

1

Nạp tiền

Nạp từ thẻ ATM nội địa/tài khoản thanh toán Ngân hàng
(Đã liên kết hoặc chưa liên kết)

10.000

2 triệu

10

10 triệu

50 triệu

Nạp từ Tiền di động

1.000

2 triệu

10

10 triệu

50 triệu

2

Rút tiền

Rút về thẻ ATM nội địa/tài khoản thanh toán Ngân hàng

50.000

2 triệu

5

10 triệu

50 triệu

Rút về Tiền di động

1.000

2 triệu

10

10 triệu

50 triệu

3

Chuyển tiền

Chuyển Ví - Ví

1.000

2 triệu

10

10 triệu

100 triệu

Chuyển Ví - Tiền di động

1.000

2 triệu

10

10 triệu

50 triệu

4

Thanh toán

Thanh toán qua TK Ví điện tử, Thẻ/tài khoản Ngân hàng liên kết, ATM nội địa

1.000

5 triệu

10

10 triệu

100 triệu

5

Tổng hạn mức chuyển tiền và thanh toán : 100tr/tháng

 

     3. Hạn mức giao dịch dịch vụ Tiền di động

STT

Giao dịch

Nội dung

Giá trị tối thiểu/GD

(VNĐ)

Giá trị tối đa/GD

(VNĐ)

Số lần GD tối đa/ngày

(Lần)

Hạn mức GD/ngày

(VNĐ)

Hạn mức GD/tháng

(VNĐ)

Biểu phí

(VNĐ)

1

Nạp tiền

Nạp từ Ví điện tử

1.000

10 triệu

500

50 triệu

100 triệu

Miễn phí

Nạp từ thẻ ATM nội địa/tài khoản thanh toán Ngân hàng

10.000

10 triệu

100

50 triệu

100 triệu

Miễn phí

Nạp tiền tại cửa hàng MobiFone

50.000

10 triệu

100

50 triệu

100 triệu

Miễn phí

2

Rút tiền

Rút về Ví điện tử

1.000

5 triệu

100

10 triệu

10 triệu

Miễn phí

Rút tiền tại cửa hàng MobiFone

50.000

5 triệu

100

10 triệu

10 triệu

Miễn phí

Rút về thẻ ATM nội địa/tài khoản thanh toán Ngân hàng

10.000

5 triệu

100

10 triệu

10 triệu

Miễn phí

3

Chuyển tiền

Chuyển tiền Tiền di động – Tiền di động

1.000

10 triệu

100

10 triệu

10 triệu

Miễn phí

Chuyển tiền Tiền di động - Ví điện tử

1.000

10 triệu

100

10 triệu

10 triệu

Miễn phí

Chuyển tiền Tiền di động – thẻ ATM nội địa/tài khoản thanh toán Ngân hàng

10.000

5 triệu

100

10 triệu

10 triệu

- Chuyển sang NH Sacombank: Miễn phí
- NH khác: 2.200đ/ GD

4

Thanh toán

Thanh toán bằng TK Tiền di động

1.000

10 triệu

100

10 triệu

10 triệu

Miễn phí

5

Tổng giao dịch (2)+(3)+(4)

-

-

-

10 triệu

10 triệu

 

 

   4. Hạn mức giao dịch dịch vụ Ví điện tử doanh nghiệp

STT

Giao dịch

Nội dung

Giá trị tối thiểu/GD

(VNĐ)

Giá trị tối đa/GD

(VNĐ)

Số lần GD tối đa/ngày

(Lần)

Hạn mức GD/ngày

(VNĐ)

Hạn mức GD/tháng

(VNĐ)

Biểu phí

(VNĐ)

1

Nạp tiền

Nạp từ thẻ/tài khoản thanh toán Ngân hàng

10.000

5 tỷ

1.000

30 tỷ

300 tỷ

Miễn phí

2

Rút tiền

Rút về thẻ/tài khoản thanh toán Ngân hàng

10.000

5 tỷ

100

30 tỷ

300 tỷ

Miễn phí

3

Chuyển tiền

Chuyển tiền sang TK Ví điện tử cá nhân

100

5 tỷ

10.000

30 tỷ

300 tỷ

Miễn phí

Chuyển tiền sang TK Tiền di động

100

5 tỷ

10.000

30 tỷ

300 tỷ

Miễn phí

Chuyển tiền sang TK Ví Doanh nghiệp khác

100

5 tỷ

10.000

30 tỷ

300 tỷ

Miễn phí

4

Thanh toán

Thanh toán bằng TK Ví Doanh nghiệp

1

5 tỷ

10.000

30 tỷ

300 tỷ

Miễn phí

5

Nghiệp vụ nạp/rút tiền TK Tiền di động tại ĐKD

Nạp tiền vào TK Tiền di động (Chuyển từ Ví DN - TDĐ)

1.000

100 triệu

1.000

1 tỷ

30 tỷ

Miễn phí

Rút tiền từ TK Tiền di động (Chuyển từ TDĐ - Ví DN)

1.000

100 triệu

1.000

1 tỷ

30 tỷ

Miễn phí

6

Tổng

-

-

9.999

100 tỷ

500 tỷ