ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRÊN ỨNG DỤNG MOBIFONE MONEY

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRÊN ỨNG DỤNG MOBIFONE MONEY

11-11-2022

comment 8 vote 8

Điều khoản sử dụng dịch vụ hợp tác giữa MobiFone với Vietcombank trên ứng dụng MobiFone Money này được áp dụng cho các Khách hàng có tài khoản thanh toán tại Vietcombank muốn sử dụng dich vụ Nạp, rút Ví điện tử và/ hoặc dịch vụ Nạp, rút tiền Mobile Money (dưới đây gọi tắt là “Dịch vụ”) trên ứng dụng MobiFone Money. Trước khi sử dụng Dịch vụ trên ứng dụng MobiFone Money, khách hàng vui lòng đọc cẩn thận tất cả các điều khoản và điều kiện sử dụng như được quy định dưới đây. Khi khách hàng sử dụng dịch vụ, có nghĩa là khách hàng chấp thuận các điều khoản và điều kiện này.

1.   ĐỐI VỚI DỊCH VỤ NẠP/ RÚT VÍ ĐIỆN TỬ

Điều 1. Khách hàng cam kết những thông tin nêu trên là đầy đủ, trung thực và chính xác.

Điều 2. Khách hàng cam kết đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và cam kết tuân thủ các Thỏa thuận sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử của Vietcombank và các thông báo, hướng dẫn sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) được đăng tải trên địa chỉ website: https://portal.vietcombank.com.vn/Pages/Home.aspx.

Điều 3. Khách hàng đồng ý ủy quyền cho Vietcombank được quyền chủ động ghi Nợ/ghi Có tài khoản thanh toán/tài khoản thanh toán gắn với thẻ ghi nợ của Khách hàng đã chỉ định ở trên khi nhận được yêu cầu từ MobiFone để thực hiện các giao dịch Nạp và rút Ví điện tử. Ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày Khách hàng đồng ý với Bản điều khoản, điều kiện sử dụng Dịch vụ cho đến khi Ngân hàng nhận được thông báo của Khách hàng về việc thay đổi hoặc ngừng sử dụng Dịch vụ Nạp, rút Ví điện tử.

Điều 4. Khách hàng đồng ý cho phép Vietcombank sử dụng các thông tin khai báo nêu trên để thực hiện các giao dịch Nạp, rút Ví điện tử của Khách hàng theo các thông tin chỉ định thanh toán Khách hàng đã khai báo.

Điều 5. Khách hàng đã đọc, hiểu và đồng ý với chính sách của Vietcombank và MobiFone về việc thực hiện phương thức xác thực giao dịch Nạp tiền Ví điện tử cụ thể như sau:

  • Đối với các yêu cầu Nạp tiền Ví điện tử được thực hiện trên kênh Ngân hàng điện tử của Vietcombank: thực hiện theo phương thức xác thực giao dịch tài chính theo quy định từng thời kỳ của Vietcombank được đăng tải trên địa chỉ website: https://portal.vietcombank.com.vn/Pages/Home.aspx.
  • Đối với các yêu cầu Nạp tiền Ví điện tử được thực hiện trên Ứng dụng MobiFone Money có giá trị nhỏ hơn 2.000.000 đồng: thực hiện theo phương thức xác thực do MobiFone cung cấp. Vietcombank thực hiện xử lý yêu cầu giao dịch từ MobiFone theo Ủy quyền của Khách hàng tại mục 3 trên đây.
  • Đối với các yêu cầu Nạp tiền Ví điện tử được thực hiện trên Ứng dụng MobiFone Money có giá trị lớn hơn hoặc bằng 2.000.000 đồng: thực hiện theo (i) phương thức xác thực của MobiFone cung cấp từng thời kỳ (nếu có) và (ii) phương thức xác thực giao dịch tài chính theo quy định từng thời kỳ của Vietcombank được đăng tải trên địa chỉ website: https://portal.vietcombank.com.vn/Pages/Home.aspx.

2.   ĐỐI VỚI DỊCH VỤ NẠP/ RÚT TIỀN MOBILE MONEY

Điều 1. Khách hàng cam kết những thông tin khai báo nêu trên là đầy đủ, trung thực và chính xác.

Điều 2. Khách hàng cam kết đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và cam kết tuân thủ các Quy định/Điều kiện và điều khoản sử dụng Dịch vụ Ngân hàng điện tử của Vietcombank và các thông báo, hướng dẫn sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) được đăng tải trên địa chỉ website http://www.vietcombank.com.vn.

Điều 3. Khách hàng đồng ý ủy quyền cho Vietcombank được quyền chủ động ghi Nợ/ghi Có tài khoản thanh toán của khách hàng đã chỉ định ở trên khi nhận được yêu cầu từ MobiFone để thực hiện các giao dịch Nạp tiền vào Tài khoản Mobile Money và rút tiền khỏi tài khoản Mobile Money. Ủy quyền này có hiệu lực kể từ thời điểm khách hàng sử dụng OTP do Vietcombank cung cấp để xác thực giao dịch liên kết tài khoản Mobile Money với tài khoản thanh toán tại Vietcombank cho đến khi Vietcombank nhận được thông báo bằng văn bản của khách hàng /hoặc các hình thức khác do Vietcombank và MobiFone phối hợp cung cấp về việc thay đổi hoặc ngừng sử dụng Dịch vụ Nạp/ Rút tiền Mobile Money qua tài khoản ngân hàng. Để làm rõ, các Bên thống nhất rằng, bằng việc xác nhận Điều khoản và điều kiện này, khách hàng đồng ý vô điều kiện rằng Vietcombank được quyền chủ động ghi Nợ/ghi Có tài khoản thanh toán của khách hàng đã chỉ định ở trên khi nhận được yêu cầu từ MobiFone để thực hiện các giao dịch Nạp tiền vào tài khoản Mobile Money và rút tiền khỏi tài khoảnMobile Money mà Vietcombank không cần bất kỳ chấp thuận và/hoặc văn bản nào khác của bất kỳ người nào khác. Đồng ý cho phép Vietcombank và MobiFone sử dụng các thông tin khai báo nêu trên để thực hiện các yêu cầu Nạp tiền vào tài khoản Mobile Money và rút tiền khỏi tài khoản Mobile Money của khách hàng.

Điều 4. Đối với các yêu cầu Nạp tiền vào tài khoản Mobile Money được thực hiện trên kênh Ngân hàng điện tử của Vietcombank: thực hiện theo phương thức xác thực giao dịch tài chính theo quy định từng thời kỳ của Vietcombank được đăng tải trên địa chỉ website: https://portal.vietcombank.com.vn/Pages/Home.aspx

Điều 5. Đối với các yêu cầu Nạp tiền vào tài khoản Mobile Money được thực hiện trên Ứng dụng MobiFone Money có giá trị nhỏ hơn 2.000.000 đồng: thực hiện theo phương thức xác thực do MobiFone cung cấp. Vietcombank thực hiện xử lý yêu cầu giao dịch từ MobiFone theo Ủy quyền của Khách hàng tại Mục 3 trên đây.

Điều 6. Đối với các yêu cầu Nạp tiền vào tài khoản Mobile Money được thực hiện trên Ứng dụng MobiFone Money có giá trị lớn hơn hoặc bằng 2.000.000 đồng: thực hiện theo (i) phương thức xác thực của MobiFone cung cấp từng thời kỳ (nếu có) và (ii) phương thức xác thực giao dịch tài chính theo quy định từng thời kỳ của Vietcombank được đăng tải trên địa chỉ website: https://portal.vietcombank.com.vn/Pages/Home.aspx.