ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ LIÊN KẾT/ HỦY LIÊN KẾT/NẠP/ RÚT/ VÍ ĐIỆN TỬ LIÊN KẾT VỚI TÀI KHOẢN THANH TOÁN VÀ/ HOẶC THẺ GHI NỢ VIETCOMBANK

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ LIÊN KẾT/ HỦY LIÊN KẾT/NẠP/ RÚT/ VÍ ĐIỆN TỬ LIÊN KẾT VỚI TÀI KHOẢN THANH TOÁN VÀ/ HOẶC THẺ GHI NỢ VIETCOMBANK

calander
01/05/2022

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ LIÊN KẾT/ HỦY LIÊN KẾT/NẠP/ RÚT/ VÍ ĐIỆN TỬ LIÊN KẾT VỚI TÀI KHOẢN THANH TOÁN VÀ/ HOẶC THẺ GHI NỢ VIETCOMBANK (“Dịch Vụ”)

(“Điều khoản và điều kiện”)

Bằng việc đồng ý thực hiện liên kết Ví Điện Tử với tài khoản thanh toán và/ hoặc Thẻ Ghi Nợ, Khách hàng xác nhận đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và cam kết tuân thủ các Thỏa thuận sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử của VCB và bản Điều khoản và Điều kiện như dưới đây.

Khách hàng chịu trách nhiệm cập nhật và chấp thuận các thông báo, hướng dẫn sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử và bản Điều khoản và điều kiện được sửa đổi theo từng thời kỳ được đăng tải trên địa chỉ website: https://portal.vietcombank.com.vn và hoặc các kênh cung cấp dịch vụ của VCB.

Điều 1. Giải thích từ ngữ

Các từ viết tắt và các thuật ngữ sử dụng trong bản Điều khoản và điều kiện này được hiểu như sau: 1.1. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB): là ngân hàng mở tài khoản thanh toán/Thẻ Ghi Nợ cho Khách hàng, thực hiện liên kết/hủy liên kết Ví Điện Tử với tài khoản thanh toán/Thẻ Ghi Nợ của Khách hàng thông qua kết nối trực tiếp với Nhà cung cấp dịch vụ Ví điện tử mà Quý Khách hàng đã lựa chọn đăng ký trên VCB Digibank.

1.2. Nhà cung cấp dịch vụ VĐT (NCCDV VĐT):  là một công ty đươc thành lập hợp lệ và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, được cung cấp, quản lý Ví Điện Tử trên cơ sở phù hợp với Giấy phép trung gian thanh toán đã được Ngân hàng Nhà nước cho phép và hỗ trợ dịch vụ thanh toán thông qua việc liên kết Ví Điện Tử với tài khoản thanh toán/ Thẻ Ghi Nợ của Khách Hàng tại VCB.

1.3. Khách hàng: là cá nhân/tổ chức có tài khoản thanh toán VND và/hoặc là Chủ Thẻ Ghi Nợ liên kết với tài khoản thanh toán VND mở tại VCB, và có nhu cầu liên kết/hủy liên kết tài khoản thanh toán/Thẻ Ghi Nợ này với Ví Điện Tử để sử dụng Dịch Vụ.

1.4. Dịch Vụ Liên Kết/Hủy Liên Kết/Nạp/Rút Ví Điện Tử Liên Kết Với Tài Khoản Thanh Toán Và/Hoặc Thẻ Ghi Nợ (“Dịch Vụ”): là dịch vụ cho phép Khách hàng liên kết/ hủy liên kết tài khoản thanh toán/ Thẻ Ghi Nợ của Khách Hàng mở tại VCB/ do VCB phát hành với Ví Điện Tử của Khách Hàng tại NCCDV VĐT, và giao dịch nạp tiền/rút tiền trên Ví Điện Tử đã liên kết với tài khoản thanh toán và/hoặc Thẻ Ghi Nợ của Khách Hàng mở tại VCB/do VCB phát hành.

1.5. Giao Dịch Nạp Tiền/ Rút Tiền Trên Ví Điện Tử: là giao dịch cho phép Khách Hàng nạp tiền vào/ rút tiền khỏi Ví Điện Tử liên kết với tài khoản thanh toán/ Thẻ Ghi Nợ của Khách Hàng tại VCB.

Điều 2. Cam kết và xác nhận của Khách hàng

2.1. Khách hàng cam kết cung cấp đầy đủ các thông tin của Khách hàng (bao gồm nhưng không giới hạn thông tin định danh Khách hàng) theo quy định của pháp luật và yêu cầu, hướng dẫn của VCB và NCCDV VĐT để cung ứng, sử dụng Dịch Vụ; Khách hàng cam kết các thông tin cung cấp là trung thực, chính xác, và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các thông tin đã cung cấp.

2.2. Khách hàng bằng văn bản này đồng ý cho VCB và/hoặc NCCDV VĐT sử dụng các thông tin Khách hàng đã cung cấp (bao gồm nhưng không giới hạn thông tin định danh Khách hàng, thông tin về tài khoản, thông tin thẻ) để thực hiện việc xác thực, cập nhật thông tin Khách hàng , thực hiện các Giao Dịch Nạp Tiền/ Rút Tiền Trên Ví Điện Tử theo chỉ định của Khách hàng và các mục đích khác phù hợp quy định pháp luật.

2.3. Khách hàng liên kết thành công tài khoản thanh toán/ Thẻ Ghi Nợ với Ví Điện Tử có thể thực hiện Giao Dịch Nạp Tiền/ Rút Tiền Trên Ví Điện Tử và đồng ý sử dụng các thông tin định danh, thông tin số tài khoản đã đăng ký với VCB và NCCDV VĐT để nhận OTP hoặc xác thực cho các giao dịch liên quan đến nạp tiền/ rút tiền trên Ví Điện Tử.

2.4. Việc nạp tiền trên Ví Điện Tử được thực hiện hiện trên (i) dịch vụ Ngân hàng số VCB Digibank, kênh giao dịch điện tử khác và kênh quầy giao dịch của VCB; (ii) kênh Ví Điện Tử của NCCDV VĐT và/hoặc thời gian NCCDV VĐT thỏa thuận cung cấp dịch vụ cho Khách hàng theo chính sách của NCCDV VĐT từng thời kỳ.

Việc rút tiền trên Ví Điện Tử được thực hiện trên kênh Ví Điện Tử của NCCDV VĐT và hoặc thời gian NCCDV VĐT thỏa thuận cung cấp dịch vụ cho Khách hàng theo chính sách của NCCDV VĐT từng thời kỳ.

2.5. Khách hàng đã đọc, hiểu và đồng ý với chính sách của VCB và NCCDV VĐT về việc thực hiện phương thức xác thực Giao Dịch Nạp Tiền Trên Ví Điện Tử cụ thể như sau:

+ Đối với các Giao Dịch Nạp Tiền được thực hiện trên Dịch Vụ Ngân hàng số VCB Digibank: thực hiện theo phương thức xác thực giao dịch tài chính theo quy định từng thời kỳ của Vietcombank được đăng tải trên địa chỉ website: https://portal.vietcombank.com.vn/Pages/Home.aspx

+ Đối với các Giao Dịch Nạp Tiền được thực hiện trên Ví Điện Tử có giá trị nhỏ hơn 2.000.000 đồng: thực hiện theo phương thức xác thực do NCCDV VĐT cung cấp. VCB thực hiện xử lý yêu cầu giao dịch từ NCCDV VĐT theo nội dung nêu tại khoản 2.6 Điều này.

+ Đối với các Giao Dịch Nạp Tiền được thực hiện trên Ví Điện Tử có giá trị lớn hơn hoặc bằng 2.000.000 đồng: thực hiện theo (i) phương thức xác thực của NCCDV VĐT cung cấp từng thời kỳ (nếu có) và (ii) phương thức xác thực giao dịch tài chính theo quy định từng thời kỳ của VCB được đăng tải trên địa chỉ website: https://portal.vietcombank.com.vn/Pages/Home.aspx.

2.6. Khách hàng đồng ý ủy quyền cho VCB được quyền chủ động ghi Nợ/ghi Có tài khoản thanh toán/tài khoản thanh toán gắn với thẻ ghi nợ của Khách hàng khi nhận được yêu cầu từ NCCDV VĐT để thực hiện các Giao Dịch Nạp Tiền/ Rút Tiền Trên Ví Điện Tử. Ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày Khách hàng đồng ý với bản Điều khoản và điều kiện cho đến khi VCB nhận được thông báo của Khách hàng về việc thay đổi hoặc ngừng sử dụng Giao Dịch Nạp Tiền/ Rút Tiền Trên Ví Điện Tử.

2.7. Khách hàng cam kết bảo mật, không tiết lộ cho bất kỳ ai các thông tin liên quan đến mã xác thực OTP, smart OTP, mật khẩu đăng nhập ứng dụng Ngân hàng số, thông tin Thẻ Ghi Nợ và các biện pháp xác thực khác và chịu mọi trách nhiệm liên quan (bao gồm nhưng không giới hạn các rủi ro, tổn thất) đối với các giao dịch được thực hiện trên môi trường Internet trong trường hợp các yêu cầu nạp tiền/ rút tiền trên Ví Điện Tử được lập bởi tên truy cập, mật khẩu, mã xác thực Khách hàng……cho dù Khách hàng vô ý hay cố ý để lộ các thông tin trên.

2.8. Khách hàng chủ động thông báo qua tổng đài, ứng dụng Ngân hàng số, kênh quầy, kênh giao dịch điện tử khác của VCB hoặc của NCCDV VĐT ngay khi phát hiện tài khoản thanh toán/tài khoản thanh toán liên kết với Thẻ Ghi Nợ hoặc Ví Điện Tử của Khách hàng bị nghi ngờ gian lận, lừa đảo, lợi dụng. Khách hàng phải tự chịu mọi rủi ro, tổn thất do việc không thông báo hoặc thông báo chậm trễ, không đầy đủ các thông tin liên quan mà Khách hàng cho rằng đang bị gian lận, lừa đảo, lợi dụng qua các kênh tiếp nhận thông tin trên của VCB hoặc của NCCDV VĐT.

2.9. Khách hàng thông báo kịp thời cho VCB khi có những thay đổi liên quan đến tài khoản thanh toán/Thẻ Ghi Nợ như: địa chỉ liên lạc, số điện thoại đăng ký SMS banking….theo quy định về mở và sử dụng tài khoản thanh toán của VCB. VCB được miễn toàn bộ trách nhiệm trong trường hợp Khách hàng không thông báo hoặc thông báo chậm trễ các thông tin thay đổi trên.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của VCB

3.1. Quyền của VCB

3.1.1. Từ chối thực hiện Dịch Vụ trong trường hợp:

(i) Khách hàng thực hiện không đầy đủ các yêu cầu liên kết, nạp tiền, rút tiền trên Ví Điện Tử,  không giới hạn ở các yêu cầu như: lệnh thanh toán không hợp lệ, không khớp đúng với các thông tin đã đăng ký trong Giấy đề nghị mở và sử dụng tài khoản thanh toán, Thỏa thuận sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử của VCB..v..v; hoặc

(ii) VCB nghi ngờ hoặc khi có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc các yêu cầu đó là giả mạo, gian lận thương mại, hoạt động rửa tiền….thuộc danh sách cấm vận quốc tế hoặc có liên quan đến tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; hoặc

(iii) Tài khoản thanh toán không có đủ số dư; hoặc

(iv) Tổng hạn mức giá trị giao dịch (ghi Nợ) qua (các) tài khoản thanh toán/ Thẻ Ghi Nợ của Khách hàng vượt quá hạn mức giao dịch g do VCB quy định trong từng thời kỳ; hoặc

(v) Tài khoản thanh toán/ Thẻ Ghi Nợ đang bị khóa/ tạm khóa, tài khoản thanh toán bị phong tỏa toàn bộ hoặc phong tỏa một phần mà phần không bị tạm khóa, phong tỏa không có đủ số dư hoặc đã ghi Nợ vượt hạn mức theo quy định để thực hiện các lệnh thanh toán.

3.1.2. VCB không chịu bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh bởi việc không thể hủy bỏ, sửa đổi, chậm thực thi các yêu cầu nạp tiền, rút tiền trên Ví Điện Tử khi các yêu cầu này đã được VCB thực hiện (ghi Nợ/ ghi Có tài khoản thanh toán của Khách hàng).

3.1.3. VCB được miễn trừ hoàn toàn mọi trách nhiệm đối với các khiếu kiện của Khách Hàng liên quan đến yêu cầu chuyển đổi tiền từ tài khoản Khách Hàng thành giá trị tiền tệ trong Ví Điện Tử và ngược lại, trừ trường hợp có bằng chứng rõ ràng chứng minh do lỗi trực tiếp của VCB; và mọi trách nhiệm liên quan đến tính hợp pháp của hoạt động cung ứng Ví Điện Tử hoặc bản quyền tác giả, sở hữu trí tuệ và các tranh chấp khác về giải pháp thanh toán, hỗ trợ thanh toán của NCCDV VĐT. Trong trường hợp phát sinh các khiếu kiện, tranh chấp như vậy, […..] chịu trách nhiệm đầu mối giải quyết và chịu mọi phí tổn liên quan.

3.1.4. VCB được miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp NCCDV VĐT thực hiện dừng cung cấp dịch vụ VĐT/khóa VĐT theo yêu cầu của Khách Hàng hoặc NCCDV VĐT phát hiện giao dịch của Khách Hàng có dấu hiệu nghi ngờ gian lận.

3.1.5. VCB chủ động sửa đổi, bổ sung bản Điều khoản và điều kiện này mà không cần thông báo trước cho Khách hàng. Các sửa đổi, bổ sung bản Điều khoản và điều kiện này sẽ được VCB thông báo cho Khách hàng trên địa chỉ website https://portal.vietcombank.com.vn và/hoặc thông báo trên màn hình của VCB Digibank hoặc các kênh giao dịch điện tử khác của VCB trong từng thời kỳ. Tất cả các thông báo (nếu có) về việc thay đổi bất kỳ điều khoản, điều kiện nào của bản Điều khoản và điều kiện này do VCB thông báo cho Khách hàng theo các hình thức nêu trên sẽ trở thành một bộ phận không tách rời của bản Điều khoản và điều kiện này. Nếu Khách hàng không đồng ý với các điều khoản, điều kiện này, Khách hàng có thể chọn chấm dứt sử dụng Dịch Vụ, việc Khách hàng tiếp tục sử dụng Dịch Vụ được xem như Khách hàng đồng ý với các sửa đổi đó và tiếp tục bị ràng buộc bởi các điều khoản, điều kiện nêu trong bản Điều khoản và điều kiện này.

3.1.6. Các quyền khác theo quy định tại bản Điều khoản và điều kiện này và Giấy đề nghị mở và sử dụng tài khoản thanh toán, Thỏa thuận sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử của VCB và theo quy định của pháp luật.

3.2. Nghĩa vụ của VCB

3.2.1. Thực hiện các yêu cầu của Khách hàng sau khi đã kiểm tra, kiểm soát tính hợp pháp, hợp lệ của các yêu cầu, phù hợp với quy trình Dịch Vụ được thống nhất giữa VCB và NCCDV VĐT.

3.2.2. Cung cấp các dịch vụ ngân hàng trong phạm vi Khách hàng đăng ký sử dụng và thỏa thuận với VCB.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng

4.1. Quyền của Khách hàng

4.1.1. Được sử dụng số tiền trên tài khoản thanh toán/Thẻ Ghi Nợ của mình để thực hiện các yêu cầu thanh toán hợp pháp, hợp lệ.

4.1.2. Sử dụng Dịch Vụ trong phạm vi đã thỏa thuận với VCB.

4.1.3. Được nhận thông báo trong trường hợp phát sinh gián đoạn sự cố, gây mất an toàn hoặc ảnh hưởng tới hoạt động của Dịch Vụ và có quyền yêu cầu VCB và NCCDV VĐT khắc phục xử lý sự cố và/hoặc yêu cầu bồi thường thiệt hại (nếu có) nếu xác định được thiệt hại do lỗi của VCB và/hoặc NCCDV VĐT gây ra theo vai trò của VCB và NCCDV VĐT trong quá trình triển khai Dịch Vụ.

4.2. Nghĩa vụ của Khách hàng

Ngoài các cam kết và xác nhận của Khách hàng được nêu tại Điều 2 bản Điều khoản và điều kiện này, Khách hàng phải tuân thủ các nghĩa vụ sau:

4.2.1. Sử dụng các biện pháp hợp lý để giảm thiệt hại cho mình khi có bất kỳ sự cố nào xảy ra liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến việc Khách hàng sử dụng dịch vụ VCB Digibank nhưng không được gây thiệt hại cho VCB dưới mọi hình thức.

4.2.3. Đọc, hiểu, tuân thủ và ràng buộc các quy định liên quan đến yêu cầu liên kết/ hủy liên kết, nạp tiền/ rút tiền trên Ví Điện Tử trước khi sử dụng Dịch Vụ.

4.2.4. Kiểm tra các thông tin dưới bất kỳ hình thức nào, nhận được từ bất kỳ nguồn nào liên quan đến Dịch Vụ trước khi sử dụng, bao gồm cả địa chỉ website để truy cập Dịch Vụ.

4.2.5. Thường xuyên cập nhật các thông tin thông báo thay đổi của VCB và các hình thức gian lận, lừa đảo … trên không gian mạng trên website: https://portal.vietcombank.com.vn và các kênh giao dịch điện tử khác của VCB.

4.2.6. Có trách nhiệm thông báo ngay cho VCB thông qua kênh quầy giao dịch hoặc thông qua hotline:…nếu yêu cầu sử dụng Dịch Vụ của Khách hàng không thực hiện được hoặc không được xử lý sau một khoảng thời gian hợp lý theo quy định của VCB.

4.2.7. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật và quy định của VCB về mở, sử dụng tài khoản thanh toán, phát hành Thẻ Ghi Nợ và dịch vụ Ngân hàng điện tử trong quá trình sử dụng Dịch Vụ.

4.2.8. Hợp tác và cung cấp chính xác tất cả các thông tin phục vụ cho hoặc liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ khi VCB có yêu cầu.

4.2.9. Hoàn trả hoặc phối hợp với VCB hoàn trả các khoản tiền do sai sót, nhầm lẫn đã ghi Có vào tài khoản thanh toán/ tài khoản thanh toán liên kết với Thẻ Ghi Nợ của Khách hàng.

4.2.10. Chịu các khoản phí theo biểu phí do VCB cung cấp trong từng thời kỳ ( nếu có). VCB có quyền chủ động ghi Nợ tài khoản thanh toán/ tài khoản thanh toán liên kết với Thẻ Ghi Nợ của Khách hàng để thu các khoản phí trên.

Điều 5. Các điều khoản khác

5.1. VCB cung cấp tính năng mới hay sửa đổi tính năng hiện tại liên quan đến Dịch Vụ trên VCB Digibank hoặc các kênh điện tử khác của VCB, việc Khách hàng chấp nhận hay từ chối sử dụng tính năng này không làm ảnh hưởng đến tính pháp lý và hiệu lực của bản Điều khoản và điều kiện này và Khách hàng vẫn bị ràng buộc theo các điều khoản trong bản Điều khoản và điều kiện này. Trong trường hợp các tính năng có kèm quy định sử dụng và Khách hàng sử dụng các tính năng này, Khách hàng được xem như đã đồng ý với các quy định kèm theo đó và tiếp tục bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện nêu trong bản Điều khoản và điều kiện này.

5.2. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trở nên vô hiệu, bất hợp pháp hoặc không thể thực hiện theo pháp luật thì hiệu lực, giá trị pháp lý và khả năng thực hiện của các điều khoản còn lại của bản Điều khoản và điều kiện này sẽ không bị ảnh hưởng dưới bất kỳ hình thức nào. 

5.3. Các nội dung khác không được quy định trong bản Điều khoản và điều kiện này sẽ được thực hiện theo quy định tại Giấy đề nghị mở và sử dụng tài khoản thanh toán, Thỏa thuận sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử của VCB và theo quy định của pháp luật.

5.4. Trong mọi trường hợp, bản Điều khoản và điều kiện bằng tiếng Việt là căn cứ để các bên liên quan áp dụng trong trường hợp phát sinh khiếu kiện, khiếu nại liên quan đến Dịch Vụ.